ترجمه تمامی متون از زبانهای فارسی و انگلیسی به ارمنی و بلعکس
ترجمه مدارک جهت ثبت نام در دانشگاههای ارمنستان
در اختیار گذاشتن مترجم در ایران و ارمنستان به زبانهای روسی و ارمنی و انگلیسی