ثبت شرکت در ارمنستان

جهت ثبت شرکت  بایستی پاسپورت شما و سهامداران را داشته باشید و نام شرکت و اساسنامه و موضوع فعالیت اعلام شود . به ارمنی
به کمک ثبت شرکت اقامت داده نمیشود .
لذا جهت کسب اقامت بایستی در روز افتتاح شرکت کد مالیاتی را دریافت کنید و ادرسی که اجاره نامه رسمی داشته باشد را ارائه نمایئد و بعد از یک سال که مالیات و فعالیت شرکت به دولت ارمنستان ثابت شد میتوانید اقدام جهت اقامت انجام دهید .
هزینه ثبت شرکت 200 دلار میباشد