ثبت شرکت در ارمنستان

جهت ثبت شرکت  بایستی پاسپورت شما و سهامداران را داشته باشید و نام شرکت و اساسنامه و موضوع فعالیت اعلام شود . به ارمنی
به کمک ثبت شرکت اقامت داده میشود .
لذا جهت کسب اقامت بایستی در روز افتتاح شرکت کد مالیاتی را دریافت کنید و ادرسی که اجاره نامه رسمی داشته باشد را ارائه نمایئد
هزینه ثبت شرکت , و افتتاح حساب و شروع فعالیتهای اقامت  300 دلار میباشد