قرارداد ارائه خدمات محل سكونت آقاي /خانم ............................ به شماره

 شناسنامه ..................... نام پدر ............... به نيابت از سوي فرزندش ...................................... به شماره پاسپورت .......................... كه ساكن خواهد بود ، كه از اين پس مستاجر ناميده ميشود از يك سو و ................................ مدير اجرايي و صاحب ساختمان كه نماينده ايشان در ايران ............................ از سوي ديگر منعقد ميشود. آدرس طرف اول و تلفن :

ماده 1:موضوع قرارداد شركت اتاقي مجهز به امكانات موجود در واحد مسكوني واقع در جمهوري ارمنستان شهر ايروان محله ماسيو 2 خيابان مولداواكان ساختمان شماره 6 را به مدت مقرر در اين قرارداد دراختيار مستاجر قرار ميدهد مستاجر موظف است در موعد و طبق روال مقرر در اين قرارداد اجاره اتاق مزبور را به شركت پرداخت نمايد طبق اين قرارداد ،واگذاري اتاق و مجموعه تكميلي به مستاجر خدمات مسكوني ناميده ميشود. اسباب و اثاثيه اتاق واگذار شده مستاجر شامل تختخواب ،‌يخچال كوچك ،‌آب گرم تلويزيون ميز پلاستيكي و كمد چوبي مي باشد. اتاق و اثاثيه آن بر اساس صورتجلسه تحويل به مستاجر واگذار ميشود مستاجر از بدو امضاي صورتجلسه مسئول اتاق و اثاثيه ميباشد. و در انتها بايستي تمامي اثاثيه را با صورتجلسه تحويل دهد در غير اينصورت ميبايست خسارات وارده را مطابق با نظر مدير پرداخت نمايد.

 با توجه  به افزايش  جرايم و نا امنيهاي جاني ؛ مالي و تجاري موجود در كشور ها و نياز به تامين امنيت افراد –مكانها –اطلاعات  روز به روز بيشتر  به چشم  مي آيد  و  شغل فوق در تمامي اصناف كه امنيت  از  جان افراد ؛ محصول ، مكان فعاليت  ؛ تجارت و ...  نياز باشد ، كاربرد دارد  و هر فرد با توجه به علاقه خود مي تواند  انتخاب نمايد . جايگاه اين شغل متناسب با توانائي ها و هوش افراد  مشخص مي شود امكان دارد كسي نگهبان محله اي شود و فرد ديگر محافظ يك رئيس جمهور  و كسي ديگر نگهبان و محافظ يك كارخانه  تجاري بزرگ و...  مهمترین نکته اشتقال برای نسل جدید و متمرکز کردن نیروهای جوان در بخش موثر جامعه و درگیر کردن وجدان  جوانان با اخلاقیات و سپردن مسئولیت به انها میباشد و راهبری انها به سوی جامعه ای سالم و با اخلاق میباشد . افرادي كه تمايل به آموزش دارند مي بايست تست سلامتي كامل رواني و بدني را انجام دهند و  برگه عدم سوپيشينه را با ارائه نمایند.

ماده 2 حقوق و وظايف طرفين

 1-2 مديريت مكان مسكوني متعهد ميشود: 

 1-1-2 اتاق را با اسباب و اثاثيه اي كه حداكثر 40 درصد استهلاك دارند ،‌مجهز نمايد.

 2-1-2 در صورت قطع آب يا برق از سوي ساختمان به هر منظور حداقل 2 ساعت قبل مستاجر را مطلع سازد در ضمن قطع آب يا برق نمي تواند بيش از 10 ساعت طول بكشد در صورت قطع آب يا برق از سوي سازمانهاي دولتي مربوطه ، مديريت ‌ساختمان مسئوليتي ندارد. 3-1-2 ظرف سه روز از بدو اجراي اين قرارداد و هر سه ماه يكبار ضوابط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي و مقررات ايمني در ساختمان را به مستاجر اطلاع دهد. 

 4-1-2 در خصوص ضوابط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي و مقررات ايمني در ساختمان راهنماي مربوطه را تهيه و تنظيم نموده و آن را در محل قابل دسترس براي مستاجر نصب نمايد و دفتر تشريح و تعليم داشته باشد تا در هر نوبت مستاجر با امضاي آن كسب توضيحات لازم را تاييد نمايد .

 5-1-2 ظرف دو روز پس از دريافت اطلاع از مستاجر در مورد خرابي اموال موجود در اتاق ،‌اثاثيه مزبور را مرمت كند يا آنرا با اثاثيه سالم و مشابه تعويض نمايد.

2-2 مديريت ساختمان  حق دارد:

1-2-2 ماهانه 4 مرتبه وضعيت اتاق و اثاثيه واگذار شده به مستاجر را چك كند.

2-2-2 اگر اين اتاق يا اتاقهاي مجاور در طرح تعمير و مرمت ساختمان  ميباشد مستاجر را به اتاق مشابه ديگري منتقل نمايد.

3-2-2 در طول غيبت مستاجر از ساختمان  به دلايل ايمني ،‌برق و آب اتاق مورد استقاده مستاجر را قطع نمايد.

4-2-2 اگر مستاجر ظرف مدت سه ماه حداقل دو مرتبه ضوبط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي و مقررات ايمني در ساختمان را زير پا گذاشته باشد ،‌قرارداد موجود را بطور يك طرفه فسخ نموده و مستاجر موظف است اتاق مورد استفاده را تخليه نمايد.

3-2 مستاجر  موظف است :

1-3-2 در صورت خروج از ساختمان ،‌درب اتاق خود را قفل نموده و كليد را به مسئول ساختمان  تحويل دهد.

2-3-2 در صورت خروج از اتاق كليه لوازم برقي موجود در اتاق به غير از يخچال را خاموش نموده و شيرهاي آب را ببندد.

3-3-2 در صورت خرابي اثاثيه يا ساير اموال موجود در اتاق بلافاصله مسئول ايمني ساختمان را مطلع سازد.

4-3-2 اموال موجود در اتاق را به صورت منظم و مرتب مورد استفاده قرار داده و به استثناي موارد تضييع اموال در پي استهلاك طبيعي در ساير موارد زيانهاي اموال خوابگاه را جبران كند.

5-3-2 اتاق خود را مرتب و تميز نگه دارد.

6-3-2 در موارد نقص ضوابط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي و مقررات ايمني در ساختمان و تضييع اموال ساختمان از سوي ساير ساكنين ،‌بلافاصله به مسئول ايمني ساختمان اطلاع دهد.

4-2 مستاجر حق دارد:

1-4-2 اگر ساختمان ظرف سه ماه دو مرتبه وظايف خويش مندج در بند 5-1-2 اين قرارداد را نقض كرده باشد اين قرارداد را به طور يك طرفه فسخ نمايد.

2-4-2 از ساختمان  درخواست نمايد تا با اتخاذ تدابير از اقدامات ساير ساكنين ساختمان كه شرايط عادي زندگي در ساختمان را بهم خواهند زد جلوگيري نمايد.

ماده 3  : ضوابط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي و مقررات ايمني در ساختمان

  1. ضوابط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي و مقررات ايمني در ساختمان  از سوي مديريت  تعيين گشته و درمكان قابل دسترس براي مستاجر نصب ميشود.

2-3 مفاد اصلي و اساسي ضوابط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي و مقررات ايمني در ساختمان  عبارتند از :

1-2-3 تردد مستاجر در خوابگاه از ساعت 24 تا ساعت 7 بامداد ممنوع مي باشد در موارد خاص تردد در ساختمان تنها با برگه صادره از سوي مدير ساختمان و یا موافقت شفاهی مجاز خواهد بود.

2-2-3 مستاجر تنها در صورتي ميتواند در اتاق خود از وسيله برقي اختصاص نيافته از سوي ساختمان استفاده نمايد كه مسئول مربوطه مجوز استفاده داده باشد كه برروي وسيله مربوطه در محل قابل ديد چسبانده مي شود.

3-2-3 استعمال دخانيات در اماكن عمومي و ايجاد سرو صدا در كل محوطه ممنوع مي باشد.

4-2-3 طبخ و تهيه هر گونه غذاي گرم از سوي مستاجر در اتاقها ممنوع مي باشد برحسب ضرورت با اجازه مسئولان ساختمان مستاجر مي تواند با مواد غذايي خويش غذاي گرم را در آشپزخانه ساختمان تهيه و طبخ نمايد.

ماده 4 امكانات رفاهي و خدمات تكميلي

  1. اتاق مستاجر  بايد از امكانات آب و  برق و فاضلاب برخوردار باشد.

2-4 آب و فاضلاب اتاق از سوي مديريت ساختمان  تامين ميشود بهاي خدمات آب و فاضلاب مشمول مبلغي است كه طبق كنتور  پرداخت مي كند.

3-4 مستاجر موظف است براي برق مصرف شده هر كيلووات مطابق بهاي رسمي كشور  پرداخت كند اتاق مستاجر بايد كنتور مستقل برق داشته باشد كه بر اساس آن برق مصرف شده از سوي مستاجر محاسبه مي گردد . مستاجر بايستي بهاي مصرفي براي هر ماه را تا لغايت دهم ماه بعد پرداخت نمايد.

4-4 اتاق  مستاجر خط اينترنت دارد و مستاجر بابت مي تواند براي استفاده از اينترنت هزينه مربوط را به مديريت بپردازد و از اين خدمات بهره مند شود.

ماده 5: ارزش قرارداد نحوه محاسبات و پرداختها

  1. طبق اين قرارداد مستاجر موظف است بابت خدمات ساختمان مبلغ                      تومان  براي .......... ماه  به نماينده مدير مسئول ساختمان در تهران  پرداخت نمايد

 2-5 ارزش كل اين قرارداد .................  تومان  ميباشد.

3-5 كل مبلغ مقرر در بند 1-5 اين قرارداد بايستي از همزمان با امضاي اين قرارداد نقدا      / طي چك شماره  ...................نوع حساب .......... بانك .............شعبه .................... پرداخت گردد .

ماده 6: مفاد تكميلي

  1. ساختمان  از تاريخ       /     /    الي     /      /    ارائه خدمات ساختمان  به مستاجر را بطور كامل و همزمان شروع مي كند.

2-6 مدت اجراي اين قرارداد تاريخ   /   /   الي      /        /      تعيين ميگردد.

3-6 مديريت ساختمان  فارغ از كليه مفاد اين قرارداد اختيار تام دارد تا در صورت عدم دريافت كامل وجه مقرر در بند 1-5 ارائه خدمات را شروع نكند و مستاجر را اخراج نمايد.

4-6 در صورت نقض مكرر ضوابط سكونت و استفاده از خدمات تكميلي در ساختمان تضييع عمدي يا نگهداري نا مناسب اموال اتاق و ساختمان داشتن حداقل 2 مرتبه رفتار نامحترمانه در قبال كاركنان ساختمان يا ساير مستاجرين  ساكن و ارتكاب هر گونه اعمال كيفري ساختمان  حق دارد اين قرارداد را به صورت يك طرفه فسخ نمايد در اين صورت مستاجر موظف است اتاق واگذار شده را تخليه نموده و ظرف 24 ساعت از زمان فسخ اين قرارداد اموال را به ساختمان  مسترد نمايد.

فسخ قرارداد:

بند 1: فسخ قرارداد زودتر از موعد :

در صورت فسخ قرارداد زودتر از موعد از سوی مستاجر هیچ مبلغی باز گردانده نمیشود .

در حالتهای فورس ماژور مانند جنگ زلزله ، یا تغییر قوانین جاری ارمنستان .........که باعث ضرر مالک باشد مالک با بازپرداخت ماهای باقی مانده قرارداد را می تواند یک طرفه فسخ کند .

6-6 دعاوي مربوط به اين قرارداد طبق قوانين جاري جمهوري ارمنستان حل و فصل خواهند شد.

7-6 اين قرارداد به زبان فارسي در دو نسخه تنظيم گشته و هر يك از طرفين از يك نسخه

 دراختيار خواهند داشت و تمامي مسائل مالي در كشور ايران  حل و فصل مي شود.

8-6 هر روز اقامت در ساختمان  از اول ماه به مانند يك ماه محاسبه ميشود.

9-6 هر روز اقامت در پانسیون از هر ماه بدون توجه به تعداد روزهای باقی مانده یک ماه محسوب می شود.

10-6 برای تجدید قرارداد می بایست یک ماه مانده به آخر قرارداد مبالغ 6 ماه دوم پرداخت شود  و در صورت انجام ندادن آن هیچ تضمینی بابت ادامه قرارداد نمی باشد . 

مشخصات ملک مورد اجاره:

  1.  اتاق شماره ................. در واحد ساختماني  در اختيار مستاجر قرارداده مي شود.

2-1   مستاجر  مجاز به پذيرش از اقوام درجه يك به مدت محدود با موافقت مدیریت  به تعداد يك نفر در اتاق خويش مي باشد تعداد مهمانان مستاجر نمي بايست بيش از يك نفر باشد مدت اقامت مهمانان در ساختمان  نمي بايست بيش از ده روز باشد.

3-1  در صورت افزايش تعداد روزهاي اقامت مهمان بابت هر روز مبلغ 3000 درام دريافت ميشود.

اين قرارداد با سلامت كامل عقلي و رواني در حضور شاهدان امضا ميگردد و به درخواست خودم بعد از بازديد از ساختمان  امضا نمودم و متعهد به انجام تمامي تبصره هاي آن هستم.

قرارداد فوق مطابق ماده 10 قانون مدني و تمامي تبصره هاي آن مورد توافق طرفين مي باشد .

قرارداد فوق در دو نسخه و  5 صفحه تهيه شده است  .

 

 

امضا مديرت  ساختمان                                              امضا اوليا پدر و مادر

اثر انگشت                                                            نام و نام خانوادگي

      اثر انگشت

تاريخ